Aktywny Samorząd 2021

Aktywny Samorząd 2021

Szanowni Klienci,

 

Aktywny Samorząd 2021 – refundacja zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Rozpoczęcie przyjmowania wniosków do programów dofinansowań w ramach programu Aktywny Samorząd 2021 to 1 marca.

Zasady dotyczące weryfikacji formalnej wniosków:

 1. Opinia eksperta PFRON-u wydana do wniosku złożonego w 2020roku, zachowuje ważność dla weryfikacji formalnej wniosku złożonego w 2020 roku lub w 2021 roku – do dnia 31 grudnia 2021r.
 2. Zaświadczenie lekarskie złożone przez Wnioskodawcę do wniosku w 2020roku, zachowuje ważność dla weryfikacji formalnej wniosku złożonego w 2020 roku lub w 2021 roku – do dnia 31 grudnia 2021r.

 

Wnioskodawca ubiegający się o pomoc w ramach zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, skutera inwalidzkiego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/ usługodawców), dotyczące wybranego przez siebie przedmiotu dofinansowania.

 

W 2021 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 1. Uzyskały do wniosku pozytywną ocenę eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10
 2. Posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to wydane jest z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10
 3. Są zatrudnione (w rozumieniu programu) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10

Poprzez aktywność zawodową należy rozumieć:

- zatrudnienie

- rejestracja w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna

- rejestracja w Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

 

Poprzez naukę należy rozumieć naukę w ramach każdej z form edukacji przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r., a także w szkole wyższej lub w ramach przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi.

 

 1. Posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej poprzez system SOW – liczba punktów preferencyjnych 10
 2. Złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2021 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10
 3. W 2020 lub 2021 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – wówczas liczba punktów preferencyjnych wynosi 5

 

 

 

 

Obszar A: likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. Pomoc adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.

Poprzez oprzyrządowanie samochodu należy rozumieć dostosowanie do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego; do mobilnych przedmiotów można zaliczyć przykładowo: specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego itp.

Maksymalna kwota dofinansowani, w tym refundacji wynosi do 10.000,00 zł., z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000,00 zł.

Udział własny wnioskodawcy wymagany w tym obszarze to 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Pomoc ta adresowana jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Czyli osoby do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności; osoby starsze – znaczny stopień niepełnosprawności.

Maksymalna wysokość dofinansowania: 10.000,00 zł., z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000,00 zł.

Wymagany udział własny wnioskodawcy tym zadaniu to minimum 10% ceny brutto zakupu.

W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie

elektrycznym, poprzez dysfunkcję uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za

pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym należy rozumieć sytuację, kiedy stan

zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza  

samodzielne poruszanie się i przemieszczanie przy pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego;

brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie

obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej;

stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia

mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim;

oceniając zasadność dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie

elektrycznym należy brać pod uwagę, czy:

 1. korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (czy nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),
 2. korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,
 3. istnieją przeciwwskazania do korzystania z wózka o napędzie elektrycznym
  (np. utraty przytomności, epilepsja),
 4. zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej;

 

 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Ta pomoc adresowana jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Czyli osoby do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby starsze orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Maksymalna kwota dofinansowania to 3.500,00 zł., z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1.000,00 zl.

 

 

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego. Pomoc adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu użytkowania.

Maksymalna kwota dofinansowania to 7.500,00 zł.

Udział własny Wnioskodawcy: minimum 25% ceny brutto zakupu.

 

W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie na w/w przedmiot poprzez dysfunkcję narządu ruchu należy rozumieć sytuację, stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie się na zewnątrz; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie kończyn dolnych; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarza specjalisty, który oceniając zasadność wyposażenia osoby niepełnosprawnej w przedmiot dofinansowania potwierdzi, iż:

 1. osoba niepełnosprawna nie ma możliwości samodzielnego poruszania się i przemieszczania się,
 2. zakres i rodzaj ograniczeń ruchowych osoby ubiegającej się o pomoc, stanowią poważne utrudnienia w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej,
 3. korzystanie z przedmiotu dofinansowania jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),
 4. korzystanie z przedmiotu dofinansowania nie wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,
 5. nie ma przeciwwskazań medycznych do korzystania z przedmiotu dofinansowania;

 

 

Więcej informacji o programie „Aktywny Samorząd” w 2021 r. można uzyskać pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych produktów, które można zakupić korzystając w ramach dofinansowań PFRON. Nasi Terenowi Konsultanci oraz pracownicy biurowi służą wszelką informacją i pomocą przy doborze sprzętu oraz wypełnieniu wniosków.